داوری شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه

ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر تعدادی از قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری در قراردادها مطابق مصوبه هیات وزیران مجاز می باشد.

داوری شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه


 

ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر تعدادی از قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری در قراردادها مطابق مصوبه هیات وزیران مجاز می باشد.

اعضاء - شورای عالی فنی مرکب از سه نفر به پیشنهاد وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و ‌تصویب هیات وزیران تشکیل خواهد شد.

وظايف و اختيارات شوراي فني سازمان برنامه و بودجه به شرح زير مي‌باشد.

الف: بررسی و تصویب قیمت­های پایه و ضوابط و دستورالعمل­های مربوط به آن.

ب: بررسی و تصویب قیمت کارهای خاص که قیمت­های پایه قابل عمل در آنها نیست.

‌ج: تجدید نظر در نرخ پیمان­ها در صورت لزوم و وجود توجیه کافی، مشروط بر آن که در قالب قرارداد و ضوابط مربوط پیش‌بینی لازم برای‌جزییات جبران هزینه و خسارات مورد بحث نشده باشد.

-در مورد پیمان­های مربوط به طرح­های عمرانی منطقه‌ای و خاص ناحیه‌ای، در صورتی که بار مالی ناشی از تجدید نظر در قیمتها از ۲۰ درصد مبلغ‌اولیه پیمان و حداکثر از مبلغ ده میلیون ریال تجاوز نکند، اختیارات شورای عالی فنی با شورای فنی استان که اعضای آن بعداً اعلام می‌شود می باشد.

- در مورد پیمان­های مربوط به طرح­های عمرانی کشوری اختیارات فوق‌الذکر در صورتی که بار مالی ناشی از تجدید نظر در قیمت‌ها از ۱۵ درصد ‌مبلغ اولیه پیمان و حداکثر از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز ننماید، با وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی و بیش از پنجاه میلیون ریال تا یکصد و پنجاه میلیون‌ریال مشروط بر آن که از ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز نکند، با وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی و تأیید وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد‌ بود. ‌

د: بررسی و اتخاذ تصمیم در مسائلی که مورد سوال دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان بوده و قرارداد در مورد آنها راه حل مشخصی ارائه نکرده باشد.

ه: وظایف دبیرخانه شورای عالی فنی مذکور در این قانون را سازمان برنامه و بودجه عهده‌دار خواهد بود. ‌

و: مصوبات شورای عالی فنی مذکور برای دولت لازم‌الاجرا است.
تهیه و تنظیم : عرفان اسلامی

 


تصاویر این صفحه
تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
7 + 2 = ?