مبنای اعطای امتیاز مشارکت در قراردادهای PPP

دولت برگذار کننده مشارکت نیاز به ارزیابی پیشنهادات ثبت شده در جهت رتبه بندی و انتخاب پیشنهاد دهنده برتر دارد. معیارها و شاخص این ارزیابی معمولاً شامل شایستگی های فنی پیشنهادات و اقدامات مالی آن با در نظر گرفتن هدف کلی دستیابی به بالاترین ارزش سرمایه گذاری و یا ترکیبی مطلوب از هزینه کرد ...

مبنای اعطای امتیاز مشارکت در قراردادهای PPP

دولت برگذار کننده مشارکت نیاز به ارزیابی پیشنهادات ثبت شده در جهت رتبه بندی و انتخاب پیشنهاد دهنده برتر دارد. معیارها و شاخص این ارزیابی معمولاً شامل شایستگی های فنی پیشنهادات و اقدامات مالی آن با در نظر گرفتن هدف کلی دستیابی به بالاترین ارزش سرمایه گذاری و یا ترکیبی مطلوب از هزینه کرد و فواید این اقدام می باشند. دو نوع رویکرد متفاوت در جهت ارزیابی پیشنهادات و انتخاب پیشنهاد دهنده ارجح وجود دارد که عبارتند از:

  • انتخاب بر اساس معیار های مالی: یکی از رویکردها، صورت پذیرفتن ارزیابی در دو مرحله و انتخاب نهایی بر اساس متغیر های پیشنهادات مالی می باشد. در این رویکرد، ابتدا با توسل به یک معیار قبول یا عدم قبولی، پیشنهادات فنی در نظر گرفته می­شود و تنها پیشنهاد دهندگانی که در این معیار مورد قبول واقع گردند، می­توانند مورد ارزیابی معیار­های مالی نیز قرار بگیرند. برنده مناقصه بر اساس معیار بهترین پیشنهاد دهنده مالی انتخاب می گردد که بر اساس معیار­های فنی مورد قبول واقع شده باشد. در برخی کشورها مسائل مربوط به فساد منجر به این امر می شود که دولت­ها تمرکز خود را بر معیار های عینی مانند هزینه کاربر و قابلیت پرداخت سالانه قرار دهند. بنابراین تنها درخواست برای ثبت پیشنهادات مالی را تقاضا می نمایند و مباحث کیفی با در نظر گرفتن شرایط پیشنهاد دهندگان بررسی می گردد.
  • انتخاب بر اساس معیار های مالی و فنی: در برخی از مواقع، ارزیابی پیشنهادات بر اساس ترکیبی از معیار های مالی و فنی صورت می پذیرد. این امر باعث می شود که ایده حداکثر سازی ارزش سرمایه بیش از پیش در نظر گرفته شود. اما در نقطه مقابل، توصیف معیار های کیفی و مناسب و بیان چگونگی استفاده از آن در ارزیابی، کار دشواری است که مستند به قضاوت ذهنی تیم ارزیابی می باشد و می تواند موجب تضعیف فرآیند مناقصه گردد. همچنین معیار های فنی به عنوان یک اقدام انگیزشی برای پیشنهاد دهندگان می باشد تا حین تنظیم پیشنهادات خود، بر برخی از مسائل فنی مشخص نیز متمرکز شوند.

بهترین انتخاب و معیار های مشخص مباحث فنی و مالی منوط به خصوصیات هر پروژه به صورت جداگانه می باشد. این امر بستگی به ظرفیت بخش عمومی در تقبل ارزیابی­های پیچیده و مخاطره ایجاد فساد می­باشد که می تواند وجود شفافیت را مهمترین هدف این اقدامات قرار دهد.

بسیاری از کشورها توسل به هر دو رویکرد را مجاز دانسته­اند. در کشور برزیل هم قانون اعطای امتیازات فدرال (1995،ماده 15) (برای PPP های پرداخت خصوصی)و هم قانون فدرال PPP (2004،ماده 12)(برای PPP های پرداخت دولتی) هر دو رویکرد را مجاز دانسته­اند. در تمامی موارد، معیارها و نحوه رویکرد باید از پیش تنظیم شده باشد و به طور واضح به اطلاع پیشنهاد دهندگان احتمالی  برسد.

تهیه و تنظیم : عرفان اسلامی


تصاویر این صفحه
تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
2 + 7 = ?