دفاع در هیات های مالیاتی

چگونه در هیات های مالیاتی از خود دفاع کنیم؟

چنانچه مودی مالیاتی خواستار رسیدگی مجدد مالیاتی از هیات حل اختلاف مالیاتی باشد و مستند خود را عدم توجه ممیز مالیاتی به اسناد ارائه شده قرار دهد، هیات مجاز است راسا و بدون ارجاع برای رسیدگی مجدد مالیاتی ادله و اسناد ابرازی توسط مودی را مورد بررسی قرار دهد. با توجه به محدودیت زمانی رسیدگی در هیات که معمولا و حداکثر از بیست دقیقه تجاوز نمی کند، به همراه نداشتن مستندات مربوطه می تواند به تایید نظر ممیز مالیاتی منجر شود. بنابراین در هنگام مراجعه به هیات حل اختلاف مالیاتی در اختیار داشتن اسناد ذیل ضروری است:
سند سمت مدیرعامل و صاحبان امضا
آگهی آخرین تغییرات
قراردادها
فاکتورهای صادره
استعلام مالیاتی
دفترکل
دفترروزنامه
از آن جا که استعلامات مالیاتی توسط طرف های قرارداد، مستقیما برای اداره مالیات ارسال می گردد، مودی می بایست، پیش از جلسه ی هیات اطلاعات دقیق درخصوص برگشت استعلام ها را از پرونده مالیاتی دریافت نماید؛ چنانچه استعلام ها به اداره دارایی واصل نشده باشد، اخذ نامه از واحد مالی طرف های قراردادی مودی برای تاییدیه حساب ضروری است.
تهیه و تنظیم : دکتر سید عرفان لاجوردی
تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
1 + 8 = ?