نحوه اختتام دعاوی تحت مقررات ICC

نحوه اختتام دعاوی در داوری های تحت مقررات ICC
تهیه شده توسط: سالومه شریف مقدم و سینا روح اللهی

منظور از اختتام رسیدگی به دعاوی در داوری های تحت مقررات ICC[1] این است که پرونده توسط داور پایان یافته تلقی شده و داور مهلتی را برای صدور رأی خود تعیین کند. زمانی که ختم رسیدگی توسط داور اعلام می شود دیگر هیچ کدام از اصحاب دعوی حق ندارند لایحه یا دلیل جدیدی را به داور ارائه کنند و داور در آخرین تصمیم آیینی خود[2] زمان تقریبی جهت صدور رأی نهایی و ارسال آن برای فرآیند scrutiny توسط Court ICC اعلام می کند. در خصوص کیفیت انجام این کار ما با ماده 31 و همچنین ماده 34 از ICC Rules 2017 ومقررات مربوط بهArbitration under ICC Rules  Conduct of the  مواجه هستیم.

داور در آخرین Procedural order خود اعلام می کند که پرونده بسته شده است و همچنین در چه مدت زمانی انتظار دارد که رای نهایی اش را صادر کند. تاریخ صدور پیش نویس رأی [3]که توسط داور اعلام می شود صرفا پیش بینی وی بوده و این زمان کاملا قطعی و غیر قابل تغییر نیست و لذا ممکن است زمان مذکور افزایش پیدا کند یا حتی ممکن است داور قبل از تاریخ مذکور پیش نویس رأی خود را برای فرآیند scrutiny  به ICC Court ارائه بدهد.

 به محض اینکه داور پیش نویس رای خود را به دبیرخانه ICC تحویل داد باید از طرف دبیرخانه به هر دو طرف دعوی و داور اعلام شود که پیش نویس رای از طرف داور وصول شده است و همچنین  اعلام شود که در اولین جلسه ای که Court ICC برای فرآیند scrutiny تشکیل خواهد داد، رای داور به شور گذاشته خواهد شد. طبق بند  102 و 103 و همچنین بند 105 تا 108 از Arbitration under ICC Rules  Conduct of the ، جلسات ICC Court می بایست در هر هفته تشکیل شود. همچنین آخرین پنجشنبه هر ماه نیز باید Plenary Sessions برای بررسی برخی آراء تشکیل شود. به هر صورت پس از وصول پیش نویس رای توسط داور یا هیئت داوران، رای به یکی از کمیته هایی که  رای تحت نظر و نظارت آنها و در واقع تحت مدیریت آن کمیته صادر شده است ارائه می شود تا این کمیته گزارشی در خصوص رای تهیه کنند و آن گزارش را به ICC Court ارائه می دهند و ICC Court علی الاصول ظرف ۳ یا 4 هفته از تاریخ دریافت پیش نویس رای و نهایتا ظرف مدت 6 هفته از تاریخ وصول پیش نویس رای داوری حتما این فرآیند scrutiny  را طی و رای را برسی کند.

پس از بررسی رای توسط ICC Court دو وضعیت ممکن است محقق شود:

نخست: رای در جلسه ICC Court مطرح  شده و مورد تایید قرار می گیرد که در این صورت بلافاصله دبیرخانه ICC به اصحاب دعوی و داور اعلام می کند که رای مورد تایید است.

دوم:  ممکن است ICC Court با بخشی از رای داوری مخالف باشد در این صورت دیوان می بایست اعلام کند که نیازمند طی تشریفات مجددی در فرآیند scrutiny  است.. در این صورت نیز دبیرخانه موظف است به اصحاب دعوی و داور اعلام کند که مراحل scrutiny ادامه دارد و ترجیحا زمانی برای پایان آن تعیین نماید.

 درصورتی که رای تایید یا مراحل scrutiny تمام شود، Court ICC به داور اعلام می کند که رای را امضا کند. داور زمانی که رای خود را امضا کرد یک نسخه الکترونیکی از رای امضا شده اش را برای دبیرخانه ICC و اصحاب دعوی ارسال می کند اما این ارسال به معنای ابلاغ[4] رای داوری محسوب نمی شود.

نکته ای که وجود دارد این است که اگر بنا به دلایلی که منتسب به ICC است فرآیند scrutiny  رای به طول بیانجامد یعنی بیش از ۶ هفته طول بکشد در این صورت ممکن است هزینه های اداری داوری[5] تا ۲۰ درصد کاهش داده شود که به نوعی جریمه برای تاخیر در رسیدگی است.

  کمیته بررسی آراء شامل سه عضو است؛ اما درصورتی که پرونده ای تحت ICC Expedited Rules اداره شود در این صورت تعداد اعضاء ممکن است به یک نفر کاهش پیدا کند. شایان ذکر است که فرآیند scrutiny  آرائی که تحت ICC Expedited Rules مدیریت و اداره می شوند نهایتا می بایست تا سه فهته تکمیل شود. یعنی درواقع طبق بند ۱۰۶ این فرآیند باید تا حد امکان کوتاه شده و نباید بیشتر از دو یا سه هفته از تاریخ دریافت پیش نویس رای به طول انجامد.[1] - Case Closure

[2] - Procedural Order

[3] - Draft Award

[4] - Notification

[5] - Administrative Expenses

 

برای فرآیند scrutiny  دو مرجع در ICC وجود دارد:

  1. Committee  Session  که علی الاصول پرونده ها به همین  کمیته سه نفره  ارجاع می شود لیکن در پرونده هایی که تحت  Expedited Rules اداره می شود یک عضو دارد. این کمیته عموما هفته ای یک مرتبه جلسه برگزار می کند.
  2.  Plenary Session  که به پرونده هایی که در ان دولت ها درگیر هستند و نظم عمومی در آن مطرح است اختصاص دارد. پرونده هایی که سابقا در Committee Session مطرح شده لیکن سه عضو این کمیته به نظر اجماعی در خصوص رأی داوری نرسیده اند و یا مواردی که موضوع پرونده مهم است نیز به این کمیته ارجاع می شوند. بنابراین علی الاصول پرونده ها به  Committee Session ارجاع می شوند مگر اینکه یکی از طرفین دعوی دولتی بوده یا موضوع دعوی مربوط به نظم عمومی و یا مسائل مهمی باشند که قبلا در کمیته مطرح شده اند و کمیته نتوانسته است به نظر اجماعی در خصوص این رای برسد که این پرونده ها Plenary Session طرح می شوند.

لازم به ذکر است که تشریفاتscrutiny  دربردارنده الزام به اصلاح مسائل شکلی رای داوری (در صورت نیاز) و پیشنهاد در خصوص اصلاح امور ماهوی  است. منظور از مسائل شکلی اصلاح اشکالات تایپی و کامپیوتری، رعایت موارد مندرج در چک لیست رای داوری [1]ICC، بررسی اعداد و مطابقات آن با خواسته، خسارت تاخیر تادیه، رعایت مواعد، رعایت Procedural Orders مورد توافق طرفین، رعایت مقررات قرارنامه داوری[2] و امثال آنهاست. علت این حساسیت و دقت، حفظ کیفیت و وجهه آرای صادره از  ICC و تسهیل امکان اجرای آنها در محاکم داخلی کشورهاست[3] و اگرچه از نظر مخالفین این فرآیند سبب طولانی شدن فرآیند داوری می شود لیکن همچنان بعنوان یکی از برجسته ترین نقاط قوت آرای صادره از ICC تلقی می گردد.[1] - ICC Award Checklist

[2] - Terms of Reference

[3] - این هدف در واقع در راستای ماده 42 قواعد داوری آی سی سی است که مقرر می دارد:

 ICC Rules, Article 42: In all matters not expressly provided for in the Rules, the Court and the arbitral tribunal shall act in the spirit of the Rules and shall make every effort to make sure that the award is enforceable at law.

 
تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
1 + 1 = ?