احتساب حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

احتساب حق بیمه قراردادهای پیمانکاری
تهیه و تنظیم: ضرغام نره ئی

براساس بخشنامه 14 جدید درآمد مصوب 6/5/1380، قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 از نظر احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می‌شوند:

الف. قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی

ب. قراردادهای غیرعمرانی

ج. موارد خاص قراردادهای غیرعمرانی

الف. قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی

طبق مصوبات 129 و 143 شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی قراردادهایی مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی تلقی می‌شوند که دو شرط زیر را توأماً دارا باشند:

  • قرارداد براساس فهرست‌بهای پایه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (قراردادهای پیمانکاری) یا ضوابط تیپ سازمان مذکور (قراردادهای مشاوره‌ای) منعقد شده باشد.
  • تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت تأمین شده باشد.

مأخذ حق بیمه کلیه قراردادهای واجد شرایط ضوابط طرح‌های عمرانی براساس مصوبات 129 و 143 شورای عالی تأمین اجتماعی از تاریخ 16/4/1363 به بعد به شرح ذیل است:

  1. قراردادهای مشاوره‌ای: مقطوعاً 14 درصد ناخالص کارکرد + 6/1 درصد به عنوان حق بیمه بیکاری = 6/15 درصد (6/3 درصد سهم مهندس مشاور و 12 درصد سهم کارفرما)
  2. قراردادهای پیمانکاری و اجرایی: مقطوعاً 6 درصد ناخالص کارکرد + 6 دهم درصد به عنوان بیمه بیکاری = 6/6 درصد ناخالص کارکرد (6/1 درصد سهم پیمانکار و 5 درصد سهم کارفرما)

طبق مصوبه 18/5/1366 شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی در صورتی که پیمانکاران مجری قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار کنند، چنانچه حق بیمه متعلق به قرارداد اصلی بر مبنای ناخالص کارکرد قرارداد پرداخت شود در این صورت حق بیمه‌ای بابت قرارداد پیمانکار فرعی مطالبه و دریافت نخواهد شد.

ب. قراردادهای غیرعمرانی

به موجب مصوبه 24/1/1370 شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی مأخذ واحدی همانند طرح‌های عمرانی برای محاسبه قراردادهای غیرعمرانی در نظر گرفته شده است.

  1. قراردادهای مکانیکی و قراردادهایی که تهیه مصالح مصرفی کلاً به عهده و هزینه پیمانکار است. 7 درصد ناخالص کل کارکرد + یک نهم آن به عنوان حق بیمه بیکاری
  2. غیرمکانکیکی (دستمزدی و خدماتی) یا تجهیزات و وسایل توسط کارفرما تهیه و به صورت رایگان در اختیار پیمانکار قرار داده می‌شود: 15 درصد ناخالص کارکرد + یک نهم آن به عنوان حق بیمه بیکاری

ج. موارد خاص قراردادهای غیرعمرانی

نحوه اقدام در خصوص پیمانکاران دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت در ارتباط با موضوع عملیات قراردادهای منعقده که امور اجرایی پیمان‌ها در کارگاه ثابت آنها و توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌گردد و یا به عبارت دیگر موضوع عملیات قرارداد منعقده به نوعی تولیدات کارگاه‌ها و یا خدمات مهندسی آنها بوده (ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394) به شرح زیر می‌باشد:

v    اشخاص حقوقی: چنانچه پیمانکار طبق محتویات پرونده مطالباتی کارگاهی فاقد هرگونه بدهی قطعی باشد، مفاصا حساب قرارداد صادر می‌گردد. در مواردی که پیمانکار طبق پرونده مطالباتی کارگاهی دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت بدهی بصورت یکجا را نداشته باشد، در صورت پرداخت بدهی کارگاهی دوره اجرای قرارداد و تقسیط مانده آن، مفاصا حساب قرارداد صادر می‌گردد.

v    اشخاص حقیقی: چنانچه پیمانکاران حقیقی دارای کارگاه ثابت لیست و حق بیمه کارکنان شاغل را برابر مقررات به شعبه مربوطه ارسال و پرداخت نموده و برابر بازرسی کارگاهی به عمل آمده امکان اجرای موضوع عملیات قرارداد در محل کارگاه ثابت امکان‌پذیر و طبق پرونده مطالباتی کارگاه فاقد هرگونه بدهی باشد، مفاصا حساب قرارداد صادر می‌گردد. چنانچه پیمانکار طبق پرونده مطالبی دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت بدهی به صورت یکجا را نداشته باشد، در صورت پرداخت بدهی کارگاهی دوره اجرای قرارداد و تقسیط مانده آن، مفاصاحساب قرارداد صادر می‌گردد.

v    قراردادهای خرید و فروش: قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد و تجهیزات که نیاز به انجام کار اضافی نباشد و موضوع قرارداد منحصراً خرید یا فروش باشد مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود.

v    قراردادهای کلید در دست گازرسانی

v    قراردادهای کلید در دست پروژه‌های انتقال نیرو و برق‌رسانی

v    قراردادهای پروژه‌های ساخت و راه‌اندازی تصفیه‌خانه‌ها و تلمبه‌خانه‌های آب و فاضلاب

v    قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

v    قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز

v    قراردادهای طراحی و ساخت نرم‌افزار و ارائه خدمات رایانه‌ای

قراردادهای تنظیفات ساختمان‌های اداری، تجاری، بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و... نگهداری تأسیسات و محوطه آن‌ها

تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
5 + 7 = ?