امکان واگذاری قرارداد متعهد پذیره‌نویس به ثالث

امکان واگذاری قرارداد متعهد پذیره‌نویس به ثالث

تهیه و تنظیم : ضرغام نره ئی

 

درباره امکان واگذاری قرارداد متعهد پذیره‌نویس به ثالث، مقرره‌ی صریحی وجود ندارد. با این‌حال، رویه جاری در بورس بدین منوال است که به استناد «دستورالعمل پذيره‌نويسي و عرضه اوليه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران مصوب 14/10/1395 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار» تعهد پذیره‌نویسی قائم به شخص تلقی شده و چنانچه شرکت تأمین سرمایه بخواهد تعهد خود را به غیر واگذار نماید باید تأیید بورس را اخذ نماید؛ در غیر این‌صورت، مسئولیت اجرای تعهد با شرکت تأمین سرمایه است. در همین راستا، بندهای ده و دوازده دستورالعمل فوق‌الذکر به طور ضمنی بر این امر دلالت دارند:

«بند ده- متعهد خريد: شخص يا اشخاصي كه طبق قرارداد مربوطه و ضوابط اين دستورالعمل مسئوليت تعهد خريد اوراق بهادار را بر عهده مي‌گيرند. اين مسئوليت درخصوص متعهدين خريد غير از نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار، به صورت تضامني خواهد بود. متعهد خريد در پذيره‌نويسي علاوه بر وظايف قانوني متعهد پذيره‌نويسي موضوع بند 29 مادۀ 1 قانون بازار اوراق بهادار، داراي الزامات اين دستورالعمل نيز خواهد بود.

بند دوازده- متعهد خريد بايد تعهد نمايد كه اوراق بهادار خريداري نشده در عرضه اوليه را تا سقف تعهد خريد از اوراق بهادار قابل عرضه خريداري نمايد. در هر حال، مسئوليت اجراي تعهد خريد اوراق بهادار بر عهدة مدير عرضه خواهد بود.

تبصره يک:

متعهد خريد يا مدير عرضه بايد به تشخيص بورس ، كفايت سرمايه لازم را جهت ايفاي تعهد خريد داشته باشند.

تبصره دو:

حقوق، وظايف و سقف تعهد خريد هر يك از متعهدين خريد در خصوص تعهد خريد در قرارداد فيمابين كه به تأييد بورس مي‌رسد، مشخص مي‌شود

علیهذا، نظر به مراتب فوق چنانچه شرکت تأمین سرمایه بخواهد موضوع قرارداد تعهد پذیره‌نویسی را به ثالث واگذار نماید پیشنهاد می‌شود ضمن تشکیل کنسرسیوم با اشخاص مورد نظر و اخذ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به عرضه و فروش تعهد پذیره‌نویسی اقدام نماید؛ بدیهی‌ست در غیر این‌صورت مسئولیت بر عهده همان شرکت تأمین سرمایه خواهد بود و بورس، ثالث را ضامن قلمداد نخواهد کرد.

 

تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
6 + 6 = ?