نحوه طرح دعوی در کمیسیون ماده 38 «آئین نامه معاملات شهرداری تهران» مصوب 1355 (اصلاحی 1390)

نحوه طرح دعوی در کمیسیون ماده 38  «آئین نامه معاملات شهرداری تهران» مصوب 1355 (اصلاحی 1390)

تهیه و تنظیم : مریم سادات شجاع­ الساداتی و سینا روح اللهی 

الف) مقدمه:

وفق ماده 38 آئین­نامه معاملات شهرداری تهران اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آئین نامه در هیأت حل اختلاف (کمیسیون) پیش بینی شده در ماده مذکور رسیدگی می­شود. لازم به ذکر است که کمیسیون ماده 38 آئین نامه معاملات شهرداری تهران، از نظر چارت سازمانی تحت معاونت مالی و اقتصادی شهری شهرداری تهران اداره می شود.

ماده 38 آئین نامه معاملات شهرداری تهران در اینخصوص مقرر می­دارد:

« به اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آئین نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهرداری یا نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم­الاجراست.»

 ترکیب هیأت حل اختلاف (کمیسیون) موضوع ماده 38 آئین­نامه معاملات شهرداری تهران شامل اشخاص زیر است:

 یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه

 یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورا

 نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد

 نماینده شهرداری به انتخاب شهرداری

 نماینده قانونی طرف قرارداد

 

بر اساس رویه این کمیسیون، قبل از رسیدگی به اختلافات فی­ما­بین طرفین در هیأت حل اختلاف (کمیسیون)، بدواً موضوع اختلاف به کارشناس شهرداری جهت مصالحه و ایجاد سازش ارجاع داده می­شود.

ب) مدارک مورد نیاز به­منظور ثبت دادخواست در هیأت حل اختلاف (کمیسیون) موضوع ماده 38 آئین­نامه معاملات شهرداری تهران:

جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات موضوع آیین نامه معاملات شهرداری تهران می­بایست فرم مخصوص دادخواست هیأت حل اختلافماده 38 آئین نامه معاملات شهرداری تهران تکمیل و به انضمام مدارک و مستندات ذیل به دبیرخانه هیأت تحویل گردد.

 تصویر برابر با اصل کارت ملی متقاضی

* در خصوص اشخاص حقوقی تصویر برابر اصل کارت ملی آخرین مدیران شرکت که در آخرین نسخه منتشره روزنامه رسمی حق امضا اسناد و اوراق تعهدآور را دارند می­بایست ارائه گردد.

تصویر برابر با اصل صفحه اول شناسنامه متقاضی:

*در خصوص اشخاص حقوقی تصویر برابر اصل صفحه اول شناسنامه آخرین مدیران شرکت که در آخرین نسخه منتشره روزنامه رسمی حق امضا اسناد و اوراق تعهدآور را دارند می­بایست ارائه گردد.

تصویر برابر با اصل قرارداد استنادی

در خصوص اشخاص حقوقی: تصویر برابر با اصل آخرین روزنامه رسمی شرکت که در آن آخرین مدیران شرکت با حق امضا اسناد و اوراق تعهدآور تعیین شده­اند.

* تمامی مدارک فوق­الذکر می­بایست در «دفترخانه اسناد رسمی» برابر با اصل گردند.

 در صورت داشتن وکیل ارائه وکالتنامه حاوی اختیار وکالت در هیأت حل اختلاف ماده 38 آئین نامه معاملات که بر اساس «میزان خواسته و آئین­نامه تعرفه حق­الوکاله و حق­المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جهوری اسلامی ایران مصوب 1385 رئیس قوه قضاییه» بر روی آن تمبر ابطال گردیده است.

دیگر ادله و مستندات مربوطه (نیازی به برابر با اصل کردن سایر ادله و مستندات نمی­باشد.)

ج) نکات مرتبط با نحوه­ی تنظیم دادخواست:

1- چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام، اقامتگاه و شماره تلفن دقیق شخص حقوقی می­بایست درج گردد.

2- در صورتی که خواهان شخص حقوقی باشد، برگ دادخواست باید توسط آخرین مدیران شرکت که در آخرین نسخه منتشره روزنامه رسمی حق امضا اسناد و اوراق تعهدآور را دارند امضا و مهمور به مهر شرکت گردد.

3- دادخواست و کلیه برگ­های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آن­ها به­علاوه یک نسخه تقدیم دبیرخانه هیأت شود.

4- ثبت دادخواست از طرف اشخاص حقوقی خصوصی، توسط نماینده و یا آخرین مدیران شرکت که در آخرین نسخه منتشره روزنامه رسمی حق امضا اسناد و اوراق تعهدآور را دارند امکان پذیر بوده لیکن در مرحله رسیدگی و شرکت در جلسات دادرسی، می بایست وکیل دادگستری و یا آخرین مدیران شرکت حضور یابند.

د) آدرس و تلفکس دبیرخانه هیأت حل اختلاف (کمیسیون) ماده 38:

خیابان وحدت اسلامی- خیابان بهشت- خیابان شهید انصاری- ساختمان شماره 2- دبیرخانه هیأت حل اختلاف (کمیسیون) ماده 38 - تلفکس: 55156869

 

تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
2 + 8 = ?