MOU؛ هدف و کارکرد

حقوقدانان ایران از MOU ها تحت عنوان "توافقات مقدماتی" یاد میکنند. طرفین معمولا اهداف زیر را از امضاء MOU ها دنبال می کنند:

MOU؛ هدف و کارکرد

تهیه شده توسط: سینا روح اللهی و سالومه شریف مقدم

حقوقدانان ایران از MOU ها تحت عنوان "توافقات مقدماتی" یاد میکنند. طرفین معمولا اهداف زیر را از امضاء MOU ها دنبال می کنند:

  1. در عرف تجاری، امضاء این اسناد بیانگر عزم جدی طرفین جهت استمرار رابطه تجاری و اشتیاق آنها به همکاری در جهت توافق نهایی است.
  2. این اسناد حداقل دربردارنده تعهد طرفین به "مذاکره = Negotiation" در راستای حصول توافق اصلی است.
  3. چون در فاصله زمانی بین امضاء MOU و قرارداد اصلی ممکن است اطلاعات محرمانه یا حاوی اسرار تجاری بین طرفین مبادله شود، "تعهد محرمانگی = Confidentiality" مندرج در این اسناد، یکی دیگر از اهداف امضاء این توافقات مقدماتی است.
  4. با توجه به اینکه تحقق توافق اصلی، مستلزم تهیه برنامه بازرگانی (BP=Business Plan) و یا انجام مطالعات امکان سنجی (FS= Feasibility Study) است و انجام این کارها مستلزم صرف وقت و همکاری های دو یا چند جانبه می باشد، لذا یکی دیگر از شروط مندرج در این سند همانا تعهد به همکاری جهت تهیه BP یا FS است.
  5. در پروژه های بزرگ امضاء قرارداد اصلی، منوط به انجام برخی گام های مقدماتی از جمله اخذ مجوز از مراجع دولتی یا گشایش اعتبار اسنادی (LC) است. طرفین بمنظور اخذ این قبیل مجوزها، می بایست توافق مقدماتی خویش را به بانک یا مراجع دولتی ارائه نمایند بنابر این مبادرت به امضاء MOU می نمایند.
  6. معمولا اهداف اصلی طرفین درMOU  ها بیان می شود که پس از امضاء قرارداد اصلی این سند می تواند در مقام حل اختلاف "ارزش تفسیری" داشته باشد.

MOU ها فاقد حقیقت قانونی بوده و محصول عرف های تجاری می باشند بنابر این درخصوص ماهیت حقوقی آنها در هر نظام حقوقی مختلف نظرات متفاوتی نیز وجود دارد که می بایست در خصوص ماهیت تعهدات و الزام آور بودن این توافقات به قوانین حاکم بر این توافقات مراجعه کرد. در نظام حقوقی ایران در تشخیص الزام آور بودن و آثار حقوقی تعهدات مندرج در MOU ها می بایست به موضوع هر یک از شروط مندرج در این توافقات مقدماتی توجه نمود.

با بررسی نمونه های MOU می توان چهار دسته تعهدات و شروط را در این قبیل توافقات بصورت مشترک یافت:

  1. تعهدات محرمانگی = Confidentiality

منظور از این تعهد آن است که دو طرف متعهد می شوند برای یک مدت معین کلیه اسناد و اطلاعات مرتبط با موضوع MOU را محرمانه تلقی نموده و از افشاء آن جز در موارد استثایی و به حکم قانون یا مراجع قضایی خودداری ورزند. این شروط نقش توافق نامه های محرمانگی ( NDA=Non- Disclosure Agreement) را ایفاء می نمایند.

  1. منع رقابت = Non- Competition

طرفین تعهد می دهند در طول مدت مقرر در MOU و همزمان با اجرای این توافق از مذاکره و همکاری با سایر شرکاء بالقوه و رقبای یکدیگر پرهیز نموده و منحصرا (Exclusive) در یک محدوده جغرافیایی مشخص با یکدیگر فعالیت نمایند.

  1. تعهد به مذاکره و  امضاء قرارداد اصلی

یعنی دو طرف تعهد می دهند که در صورت انجام گام های مقدماتی نسبت به امضاء قرارداد اصلی و همکاری با یکدیگر اقدام نمایند.

  1. نحوه حل و فصل اختلافات = Dispute Resolution

همیشه در این این سند می توان یک ماده ای که به بحث نحوه حل و فصل اختلاف پرداخته را مشاهده کرد. معمولا بدلیل تفاسیر سختگیرانه محاکم دادگستری نسبت به MOU ها طرفین از شروط لایه به لایه جهت حل و فصل اختلافات ناشی از این توافقات استفاده نموده و در نهایت نیز به جای محاکم دادگستری از داوری های موردی (Ad-hoc) یا سازمانی (Institutional) بهره می گیرند.

 

 


تصاویر این صفحه
تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
1 + 7 = ?