ریسک

بیمه اعتباری

از عوامل اصلی و مهم رشد و توسعه اقتصادی یک کشور، افزایش سرمایه¬گذاری مولد در آن جامعه است و رابطه مستقیمی بین توسعه اقتصادی و سرمایه¬گذاری وجود دارد، بنابراین توسعه اقتصادی از اهداف مهم کشور است و رسیدن به آن نیاز به ابزارهای دارد که مهم¬ترین ...

1397/05/01[ ادامه ... ][نمایش : 538]

بیمه اعتباری صادراتی

تجارت جهانی از پیچیدگی¬های خاصی برخوردار است. نفوذ در بازارهای مختلف در حالیکه شناخت خاصی و آشنایی کافی با آنها وجود ندارد همواره خطر آفرین است. در داخل کشور در صورتیکه خریدار بهای کالا را نپردازد، راحت¬تر می¬توان از طریق مراجع قانونی طلب را وصول کرد، اما در کشورهای دیگر این کار با مشکلات فراوانی رو¬به¬رو است

1397/06/18[ ادامه ... ][نمایش : 426]