بیمه

بیمه اعتباری

از عوامل اصلی و مهم رشد و توسعه اقتصادی یک کشور، افزایش سرمایه¬گذاری مولد در آن جامعه است و رابطه مستقیمی بین توسعه اقتصادی و سرمایه¬گذاری وجود دارد، بنابراین توسعه اقتصادی از اهداف مهم کشور است و رسیدن به آن نیاز به ابزارهای دارد که مهم¬ترین ...

1397/05/01[ ادامه ... ][نمایش : 538]

ادامه همکاری کارفرما با پرسنل بازنشسته

مناسب‌ترین قراردادی که جهت ادامه همکاری با پرسنل بازنشسته می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، قراردادهای مشاوره است. زیرا قراردادهای خدمات مشاوره نسبت به دیگر قراردادها از جمله ساعتی یا غیر موقت ریسک‌های کمتری برای کارفرما دربر خواهد داشت. برای مثال، قرارداد کار ساعتی با عنایت به تبصره یک ماده 35 و بند الف ماده 37 قانون کار از جمله قراردادهای ...

1397/06/11[ ادامه ... ][نمایش : 1336]

مقررات راجع به بیمه تامین اجتماعی پیمانکاران فردی

به موجب ماده 38 قانون تامین اجتماعی کارفرما باید از هر صورت حساب پیمانکار مبلغی معادل 5% صورتحساب مربوطه را کسر نماید. استرداد کسورات مذکور و پرداخت آخرین صورت حساب پیمانکار منوط به ارائه اصل مفاصا حساب تامین اجتماعی به کارفرما می¬باشد. مستفاد از این ماده کسر حق بیمه مختص جمعی از کارکنان می¬باشد.

1397/06/18[ ادامه ... ][نمایش : 1127]

بیمه اعتباری صادراتی

تجارت جهانی از پیچیدگی¬های خاصی برخوردار است. نفوذ در بازارهای مختلف در حالیکه شناخت خاصی و آشنایی کافی با آنها وجود ندارد همواره خطر آفرین است. در داخل کشور در صورتیکه خریدار بهای کالا را نپردازد، راحت¬تر می¬توان از طریق مراجع قانونی طلب را وصول کرد، اما در کشورهای دیگر این کار با مشکلات فراوانی رو¬به¬رو است

1397/06/18[ ادامه ... ][نمایش : 427]